Κυριακή 14.07.2024

της δημοσιογράφου Κατερίνας Κουρτέλη

Δημοτική Επιτροπη Παιδείας του Δήμου Ναυπλιέων

Σύμφωνα με τις διατάξεις σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:

– το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,
-εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών, – ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, -ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
– εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο, – από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.
Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω ,ο κ. Δήμαρχος ορίζει Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ναυπλιέων την Δημ.Σύμβουλο κα Ξύδη Σοφία , με αναπληρωτή τον Δημ. Σύμβουλο κ.Γκούμα Χρήστο .
Εγκρίνει την συμμετοχή ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του από το Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου στη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου , μετά από πρόταση των φορέων που προβλέπονται εκ του νόμου να μετέχουν σ’ αυτήν .
Στην απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση της ΔΕΠ ορίζεται και ο γραμματέας αυτής, ο οποίος είναι Δημοτικός υπάλληλος.
 ΝΑΥΠΛΙΟ, 22-1-2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Array

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ