Παρασκευή 14.06.2024

της δημοσιογράφου Κατερίνας Κουρτέλη

ΚΑΠ: Ποιες είναι οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας και πώς θα δοθούν οι επιδοτήσεις

Τα 9 πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης

Συμμόρφωση των δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων με το σύστημα αιρεσιμότητας  προκειμένου να τους χορηγηθεί η βασική εισοδηματική ενίσχυση, εκτός της ενεργοποίησης δικαιωμάτων, απαιτεί το σύστημα των αγροτικών πληρωμών, όπως αυτό θα «τρέξει» με τη νέα ΚΑΠ 2023 – 2027.

Ειδικότερα, το σύστημα της αιρεσιμότητας περιλαμβάνει κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) και πρότυπα καλής  γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΓΠΚ) της  συνολικής γεωργικής έκτασης που κατέχεται από τον παραγωγό.

Συγχρόνως, το σύστημα επιβάλλει δεσμεύσεις για το κλίμα και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας των  οικοσυστημάτων, τη δημόσια υγεία και υγεία των φυτών καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων.

Μάλιστα, όποιος ενεργός αγρότης δεν συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις του  συστήματος της αιρεσιμότητας, τον περιμένει διοικητική κύρωση. 

Τα πρότυπα

Έτσι, σύμφωνα και με τις τελευταίες εφαρμοστικές αποφάσεις για τη νέα ΚΑΠ, το σύστημα της αιρεσιμότητας περιλαμβάνει 9 πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΓΠΚ).

Συνοπτικά τα πρότυπα ΚΓΠΚ που περιγράφονται στο  ΣΣ ΚΑΠ είναι τα ακόλουθα:

α) ΚΓΠΚ 1: Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μόνιμών βοσκοτόπων σε σχέση με τη  γεωργική έκταση,

β) ΚΓΠΚ 2: Προστασία υγροτόπων και τυρφώνων,

γ) ΚΓΠΚ 3: Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας,

δ) ΚΓΠΚ 4: Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων,

ε) ΚΓΠΚ 5: Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους για  τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης και διάβρωσης, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων, υπόψη την κλίση του εδάφους,

στ) ΚΓΠΚ 6: Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτων εδαφών σε περιόδους που είναι  ιδιαίτερα ευαίσθητες,

ζ) ΚΓΠΚ 7: Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη εκτός από την καλλιέργειες που καλλιεργούνται κάτω από το νερό,

η) ΚΓΠΚ 8: Ελάχιστο ποσοστό αρόσιμης γης που διατίθεται για μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, για όλες τις γεωργικές εκτάσεις, διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου και απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών,

θ) ΚΓΠΚ 9: Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των μόνιμων βοσκοτόπων που έχουν οριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι μόνιμοι βοσκότοποι σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. 

Συμμόρφωση με την κοινωνική αιρεσιμότητα

Περαιτέρω για την χορήγηση της βασικής εισοδηματικής ενίσχυσης, απαιτείται και η συμμόρφωση με την κοινωνική αιρεσιμότητα.

Και σε αυτή την περίπτωση όταν ένας ενεργός γεωργός δεν συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις της κοινωνικής αιρεσιμότητας, τότε υπόκεινται σε διοικητική κύρωση.

Η κοινωνική αιρεσιμότητα επιβάλλει δεσμεύσεις στους τομείς της απασχόλησης και της υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Οι αγρότες συμμορφώνονται το αργότερο  έως 1/1/2025.

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για την απαίτηση τήρησης του συστήματος της αιρεσιμότητας και τις διοικητικές κυρώσεις μη τήρησής τους κατά την υποβολή της ΕΑΕ κάθε έτους.

ΠΗΓΗ : IN.GR

Array

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ